top of page

VGU BUS

XE ĐI/VỀ HÀNG NGÀY

6.500.000đ/Học kỳ

XE ĐI THỨ HAI/VỀ THỨ SÁU

HÀNG TUẦN

3.000.000đ/Học kỳ

BUS
bottom of page